My picture

Marij Bosdriesz

Werkt aan een veilige en zorgzame leer- en leefomgeving voor ieder kind.

Hallo. Ik ben Marij, expert op het gebied van sociale veiligheid en zorg in en om de school. Mijn inzet is om samenwerking te bevorderen tussen iedereen die binnen en buiten de school betrokken is bij jeugd. Daarmee krijgen meer kinderen betere kansen.

Diensten

Advies & Ondersteuning

Ik bied advies en ondersteuning bij het werken aan sociale veiligheid op scholen en bij het versterken van de ondersteuning en hulp voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Voor wie?

Ik adviseer en ondersteun scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdhulporganisaties.

Methodiek- ontwikkeling

Ik draag graag bij aan het beschrijven van methodieken, werkwijzen of instrumenten voor de praktijk in scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten.

Voor wie?

Ik werk voor landelijke programma’s rond passend onderwijs, sociale veiligheid en afstemming onderwijs en jeugdhulp. Maar ook voor u!

Implementatie- begeleiding

Ik begeleid samenwerkingsverbanden, schoolbesturen of scholen bij het implementeren van nieuwe werkwijzen of methodieken of bij kwaliteitsverbeteringstrajecten.

Voor wie?

Ik begeleid scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdhulporganisaties of samenwerkende partners rond jeugd.

Publicaties

Samenwerking Onderwijs & Jeugdzorg

Kenniskaart ‘Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp’

In opdracht van:Nederlands Jeugdinstituut, ministerie van OCW
Jaar en plaats:2017, Utrecht
In samenwerking met:Cécile Godefrooy, Sandra van Wersch, e.a.

Een handreiking voor beleidsmakers en uitvoerders in het onderwijs, de jeugdhulp en gemeenten, bedoeld om de kwaliteit van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken. De handreiking geeft informatie over de organisatie van de samenwerking en de eigen en gezamenlijke taken. Maar de Kenniskaart biedt vooral aanknopingspunten voor reflectie op en evaluatie van de eigen praktijk. Wat doen we eigenlijk samen en wat zou er beter kunnen? Hoe staat het met de kwaliteit van de samenwerking in de praktijk en op bestuurlijk niveau? Wat zijn de opbrengsten van de samenwerking?

Download
Naar een scenario voor ondersteuningstoewijzing in uw samenwerkingsverband

Ondersteuningstoewijzing in de praktijk

In opdracht van:PO-raad
Jaar en plaats:2015, Utrecht
In samenwerking met:Vier samenwerkingsverbanden

In 2013 is een publicatie uitgebracht, die samenwerkingsverbanden houvast bood bij het inrichten van hun gehele traject van ondersteuningstoewijzing. Die route werd daarin beschreven aan de hand van vier ‘voorbeeldmodellen’. Nu de wetgeving rond passend onderwijs in werking is getreden en in alle samenwerkingsverbanden inmiddels afspraken zijn gemaakt over ondersteuningstoewijzing, heeft deze publicatie een update krijgen, op basis van de huidige praktijk. We hebben daarvoor schriftelijke portretten gemaakt, op basis van de praktijk in vier samenwerkingsverbanden. Op basis van deze praktijken zijn aandachtspunten geformuleerd voor besturen en samenwerkingsverbanden.

Download
Matrix doorgaande lijnen passend onderwijs en jeugdhulp

Matrix doorgaande lijnen passend onderwijs en jeugdhulp

In opdracht van:PO- en VO-raad, OCW, VWS en NJi
Jaar en plaats:2014, Utrecht

Juist voor jeugdigen met extra ondersteuningsbehoeften zijn doorgaande lijnen in onderwijs, ondersteuning en hulpverlening van kind en gezin van groot belang. Dat vraagt om afstemming in de verticale lijn; van de voorschoolse voorzieningen naar het PO, van PO naar VO en van het VO naar het MBO. En daarnaast om afstemming in de horizontale lijn; bij de overgang van de ene school naar een andere, in de afstemming tussen onderwijs en externe partners, zoals buitenschoolse opvang, jeugdhulp, politie, leerplicht, en in de lijn van onderwijs naar arbeid. In deze matrix worden de overgangsmomenten gevisualiseerd en voorzien van tips en richtlijnen. De matrix maakt onderdeel uit van de ‘Handreiking Verbinding passend onderwijs en jeugdhulp’.

Download
Handreiking voor signalering en begeleiding van veiligheids- en leefstijlrisico’s in het HBO

Handreiking voor signalering en begeleiding van veiligheids- en leefstijlrisico’s in het HBO

In opdracht van:NCTV, ministerie van Veiligheid en Justitie
Jaar en plaats:2013, ’s-Gravenhage / ‘s-Hertogenbosch
In samenwerking met:Sander van der Heijden (M&O-groep)

Op basis van een pilot op Hogeschool Rotterdam wordt een traject geschetst om bij een hogeschool of universiteit draagvlak en commitment te verkrijgen voor de versterking van signalering en aanpak van veiligheids- en leefstijlrisico’s. En om uit te vinden welke behoeften, wensen en mogelijkheden er bestaan om dat te realiseren. Daarbij wordt een structuur of route geschetst, waarin signalen bijeengebracht en gewogen kunnen worden en een aanpak kan worden bepaald. Daarbij worden adviezen voor implementatie gegeven, zoals over het omgaan met vertrouwelijkheid en privacy en beknopte informatie over de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als bijlagen is een aantal praktische hulpmiddelen opgenomen.

Download
Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

In opdracht van:Nederlands Jeugdinstituut / ministerie van OCW
Jaar en plaats:2011, Utrecht
In samenwerking met:Marina Moerkens en Cécile Godefrooy

Praktische tips voor de werkprocessen in zorgteams of ZAT’s, tegenwoordig vaak ondersteuningsteams genoemd. De handreiking is ook bruikbaar voor andere multidisciplinaire casuïstiekoverleggen, zoals in wijkteams of CJG’s. De handreiking is bruikbaar voor startende teams, maar ook voor teams die al langer operationeel zijn en die hun functioneren willen verbeteren. In de handreiking wordt ingegaan op de voorbereiding, de toeleidingsroute, de bespreking in het team zelf, de uitvoering van acties naar aanleiding van de bespreking, de afsluiting en evaluatie en de afstemming en borging. Voor de handreiking is een update in voorbereiding voor passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet.

Download
Wegwijzer voor intern begeleiders, spil in de zorg van school en hulpverlening

Wegwijzer voor intern begeleiders, spil in de zorg van school en hulpverlening

In opdracht van:Nederlands Jeugdinstituut / ministerie van OCW
Jaar en plaats:2008, Utrecht
In samenwerking met:LBIB, Corian Messing e.a.

Een wegwijzer voor IB’ers voor de samenwerking van scholen met instellingen die zorg bieden aan ouders en kinderen bij opgroei- en opvoedproblemen. De leerkracht in de klas signaleert die problemen en zoekt samen met de IB’er naar extra zorg binnen de school of van schoolondersteuners. Als er ook hulpverlening nodig is voor het kind of het gezin kan de school het niet meer alleen af en heeft de steun van jeugdzorg nodig. Die werkt met de school samen in het zorgteam op school en het bovenschoolse Zorg- en adviesteam (ZAT). Als coördinator van de zorg is de intern begeleider de spil in de aansluiting van die zorgpartners bij de school en het kind en/ of de ouders.

Download
Schoolmaatschappelijk werk in uitvoering

Schoolmaatschappelijk werk in uitvoering

In opdracht van:Landelijk Centrum Onderwijs & Jeugdzorg / Ministerie van OCW
Jaar en plaats:2006, Antwerpen / Apeldoorn, Garant
In samenwerking met:Jacqueline Kenkel, NVMW, WSNS Plus en Servicepunt SMW Rotterdam

Deze publicatie start met een beschrijving van bestaande praktijken van schoolmaatschappelijk werk in verschillende gemeenten en WSNS-samenwerkingsverbanden. Daarnaast bevat dit boek een handreiking voor de inzet van schoolmaatschappelijk werk, in eerste instantie gericht op WSNS-coördinatoren die middelen ontvangen in het kader van de Impulsregeling van OCW, maar ook relevant voor andere betrokkenen bij schoolmaatschappelijk werk. En verder bevat dit boek een beknopte rapportage over een onderzoek naar de inzet van de Impulsmiddelen door de samenwerkingsverbanden WSNS, uitgevoerd in maart 2006.

Bekijk Online
Jeugdzorgadviesteams voor het basisonderwijs

Jeugdzorgadviesteams voor het basisonderwijs

In opdracht van:Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / Ministerie van OCW
Jaar en plaats:2003, Utrecht
In samenwerking met:Wieske Berkenbosch

Het Jeugdzorgadviesteam (JAT) is een effectief model voor de aansluiting van jeugdzorg in brede zin bij het basisonderwijs. Bureau Jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg en het algemeen maatschappelijk werk brengen hun zorg naar de scholen toe. Een JAT kan een belangrijke rol spelen bij vroegtijdige signalering en snelle hulp aan basisschoolleerlingen en hun ouders. Deze publicatie biedt een praktische handleiding om initiatieven tot samenwerking tussen basisonderwijs en jeugdzorg te ondersteunen. Met informatie over de opzet en werkwijze van het JAT, het voorbereidingstraject en de partners die erbij betrokken zijn.

Projecten

 • Lopend

  • timeline photo

   Adviseur Verbinding onderwijs en jeugdhulp

   Voor het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

   Als adviseur verbinding passend onderwijs en jeugdhulp werk ik mee aan de ontwikkeling van kennis over de verbinding van scholen en wijkteams, de kwaliteit van multidisciplinair overleg op scholen en in wijken, de samenwerking met ouders, de bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden en de ontwikkeling van onderwijs-zorgarrangementen. Ook thema’s als privacybescherming en samenwerking rond kindermishandeling komen hierbij aan bod.

   Meer informatie
  • timeline photo

   Ondersteuner integratie speciaal en regulier onderwijs

   Voor de PO- en VO-raad / NCOJ

   Ons onderzoek naar samenwerking en integratie speciaal en regulier onderwijs maakte duidelijk dat veel so- sbo-, vso- en pro-scholen bezig zijn met vergaande vormen van samenwerking met elkaar en met het regulier po en vo. Daarom is een landelijk Ondersteuningsprogramma opgezet om scholen en samenwerkingsverbanden hierbij te ondersteunen en van elkaar te leren leren. U kunt mij (gratis) inschakelen als u iemand zoekt die meedenkt, adviseert, de weg wijst naar andere initiatieven, enz.

   Meer informatie
  • timeline photo

   Adviseur sociale veleigheid

   I.s.m. Stichting School en Veiligheid

   Als adviseur sociale veiligheid denk ik met u mee over het vormgeven, aanscherpen en verlevendigen van het sociale veiligheidsbeleid en bied ik als sparringpartner op beleidsniveau ondersteuning bij het vergroten van de sociale veiligheid. Het Digitaal Veiligheidsplan (DVP) van de PO- en VO-raad, waaraan ik heb meegewerkt, biedt daarvoor een goede basis. Daarnaast heb ik een format ontwikkeld, waarmee u een compact Veiligheidsplan kunt maken, waarbij het DVP de ingrediënten biedt.

   Meer informatie
  • timeline photo

   Expert Verbinding Passend onderwijs en Zorg voor Jeugd

   Voor PO-raad, VO-raad en VNG

   Als expert afstemming jeugdhulp en onderwijs kan ik gemeenten en samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het versterken van de samenwerking op uitvoerend, beleidsmatig en bestuurlijk vlak. Middels bestuurlijke ronde tafels, regionale ontwikkelbijeenkomsten en maatwerktrajecten jeugdhulp & school kan ik u, samen met collega-experts, ondersteunen. U kunt deze ondersteuning (kosteloos) aanvragen.

   Meer informatie
 • Afgerond

  • timeline photo

   Onderzoek naar succes- en risicofactoren in de overgang PO - VO

   Voor de samenwerkingsverbanden PO en VO in Kennemerland Noord

   Voor deze twee samenwerkingsverbanden heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de succes- en risicofactoren bij kwetsbare leerlingen in de overgang van PO naar VO. Doel was de overgang van het primair- naar het voortgezet onderwijs voor kwetsbare leerlingen te verbeteren. Op basis van een (internationaal) literatuuronderzoek en thematafels en leergesprekken zijn aanbevelingen gedaan voor verbetering van de overgang PO-VO.

  • timeline photo

   Ondersteuning bij veiligheidsplannen en protocollen

   Voor schoolbestuur Innoord

   Voor schoolbestuur Innoord heb ik ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van Veiligheidsplannen door de scholen van het bestuur. Daarnaast heb ik een groot aantal gewenste protocollen ontwikkeld, bewerkt of geactualiseerd.

  • timeline photo

   Evaluatie-onderzoek preventieve inzet jeugd

   Voor de gemeente Assen

   De gemeente Assen zet sterk in op preventie in het jeugdveld, onder meer door jeugdmaatschappelijk werk en preventieve inzet van specialistische jeugdhulp in het onderwijs en de kinderopvang. Ik heb de opbrengsten van en tevredenheid over die inzet geëvalueerd, evenals over de rol van de jeugdgezondheidszorg en het functioneren van de ZAT’s in het voortgezet onderwijs.

  • timeline photo

   Programma’s klassenmanagement en leer-kracht

   Voor het NCOJ

   In het programma Klassenmanagement heb ik een raamwerk van leidende principes en elementaire strategieën ontwikkeld voor (beginnende) leerkrachten. Dit helpt hen om een positieve en geordende leeromgeving te realiseren voor zichzelf; om les te kunnen geven, en voor de leerlingen; om succesvol te kunnen leren.

   In het programma Leer-Kracht ondersteunde ik samenwerkingsverbanden bij het zoeken naar effectieve manieren om leerkrachten te ondersteunen bij handelingsvragen rond gedrag in hun dagelijkse klassenpraktijk.

   Website Klassenmanagement Website Leer-Kracht
  • timeline photo

   Expert Passend onderwijs

   Voor de PO-raad

   Als expert passend onderwijs ondersteunde ik samenwerkingsverbanden of schoolbesturen in het PO bij de inrichting van passend onderwijs. Bijvoorbeeld bij de inrichting en kwaliteitsverbetering van de route voor Ondersteuningstoewijzing of bij de afstemming met de gemeentelijke jeugdhulp.

  • timeline photo

   Adviseur versterking zorgstructuur 0 – 12 jaar in ‘s-Hertogenbosch

   Voor het samenwerkingsverband WSNS en de gemeente ’s-Hertogenbosch

   Als adviseur ondersteunde ik de gemeente ’s-Hertogenbosch en samenwerkingsverband Passage bij het afstemmen van passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg. Dit resulteerde in een voorstel voor de inrichting en taken van wijkteams rond de kinderopvang en scholen in het primair onderwijs.

Partners

Jongens in Balans

Sinds 2002 werk ik samen met het Platform Jongens in Balans. Het Platform bestaat uit bevlogen mannen (en enkele vrouwen) die hun expertise en ervaringen in het begeleiden van jongens op hun weg naar volwassenheid met elkaar delen. Formeel ben ik voorzitter van deze inspirerende club.

Rots en Water Instituut

Met het Rots en Water Instituut werk ik al samen vanaf de start. Ik was betrokken bij een training, Actie en Reactie, een voorloper van Rots en Water, en voor mij de eerste kennismaking met Freerk Ykema. Sinds enkele jaren ben ik aanspreekpersoon voor Rots en Water bij klachten (die er tot nu toe nog nooit geweest zijn overigens).

Digitaal veiligheidvolgsysteem

Met het Digitaal Veiligheidvolgsysteem kan de ARBO RI&E uitgevoerd worden. Maar het DVVS geeft ook suggesties voor oplossingen en biedt een planningsmodule voor uit te voeren taken, met reminders voor uitvoerders en kostenbegrotingen. Naast de ARBO-RI&E biedt DVVS ook een door mij ontwikkelde audit sociale veiligheid, die dezelfde mogelijkheden biedt en voldoet een het landelijke model van PO- en VO-Raad en de eisen van de Inspectie.

Saasen Groep

Met Saasen Groep werk ik sinds 2012 samen aan het Digitaal Veiligheid Volgsysteem (DVVS). Dat volgsysteem omvat naast een ARBO RI&E ook een audit sociale veiligheid, die voldoet aan het landelijk model van de PO- en VO-raad. Saasen groep heeft ook modules ontwikkeld voor een incidentenregistratie, privacy, enz. Zij geven onder andere trainingen voor bedrijfshulpverleners, EHBO-trainingen en scholingsbijeenkomsten over medisch handelen in het onderwijs.

Ruim 20 jaar ervaring met sociale veiligheid en zorg in en om scholen.

Deskundig en oplossingsgericht, met een open, onderzoekende houding. Klaas Hiemstra, directeur - Stichting School en Veiligheid

Marij combineert een grote veld- en beleidskennis met dito betrokkenheid, is een fijne en betrouwbare partner in onze projecten. Chaja Deen, senior adviseur Onderwijs & Jeugdzorg - Nederlands Jeugdinstituut

Kennis en kunde op het snijvlak van onderwijs en zorg! Professioneel, betrouwbaar en prettig om mee samen te werken. Corine van Helvoirt, beleidsadviseur - PO Raad en verenigingsmanager - LECSO

Contact

E-mailadres

Telefoonnummer

+31 6 16610817

Postadres

Flevoparkweg 46
1095 DJ Amsterdam

KvK Nummer

62828258